دستگیری ۲ مدیرعامل متخلف تعاونی پیمانکار مسکن مهر البرز

سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان استان البرز گفت: مدیر عامل دوتعاونی متخلف پیمانکارساخت مسکن مهر در استان البرزبه خاطر برداشت مبالغی غیرقانونی ازحساب متقاضیان مسکن مهرالبرز روانه زندان شدند.
یدالله امیری اظهار کرد: تاکنون مدیر عامل دو تعاونی متخلف پیمانکار ساخت مسکن مهر در استان البرز روانه زندان شده اند. سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان استان البرز افزود: این افراد به دلیل برداشت غیر قانونی مبالغی بین 1الی 3میلیون تومان از حساب متقاضیان دریافت مسکن مهر و با شکایت این افراد روانه زندان شده اند. امیری با بیان اینکه برداشت ها از حساب متقاضیان مسکن مهرغیر قانونی بوده خاطر نشان کرد: برخی از این تعاونی ها سوءاستفاده هایی از سپرده متقاضیان داشته اند که در ابتدای ثبت نام مسکن مهر اتفاق افتاده و بعد از این تخلفات تعاونی ها،وزارت راه و شهرسازی ورود کرده و تعاونی ها را حذف کرده است. سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان استان البرز ادامه داد: ایجاد سامانه مسکن مهردر بانک مسکن به نام خود متقاضی به خاطر جلوگیری از این سوءاستفاده ها بوده است. امیری با بیان اینکه برداشت این مبالغ غیرقانونی برای ما محرز است یادآور شد: افرادی که از طریق این تعاونی ها برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده بودند بعد از گذشت 1الی 2سال متوجه سوءاستفاده تعاونی ها از وجوه شان شده اند و توصیه ما برای مراجعه این افراد به دستگاه قضایی برای رسیدگی به این سوءاستفاده تعاونی ها بوده است. سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان استان البرز در پاسخ به این سوال که تعداد شاکیان این سوءاستفاده ها چندنفرند اظهارکرد:حدود 1000نفر از این افراد تاکنون توسط تعاونی ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و باشکایت افراد متقاضی دو تن از مدیرعاملان تعاونی های متخلف روانه زندان شده اند. وی ادامه داد: البته اداره تعاون و رفاه اجتماعی می تواند آمار دقیق تری از این سوءاستفاده های تعاونی پیمانکار سازنده مسکن مهر جهت تنویر افکار عمومی در اختیار قرار دهد.

منبع:تسنیم