همه آمده بودند

✅همه آمده بودند
کنار هم، شانه به شانه، دست در دست، مسئول و شهروند. آمدند تا اعلام کنند زمان نه تنها آرمانشان را تغییر نخواهد داد بلکه بر سر آن عهد که بستند، ایستاده اند و تا پای جان از کیان و ارزشهای این سرزمین دفاع خواهند کرد.
۲۲بهمن ماه امسال یادآور حماسه پدران وتجلی حضور فرزندان بود.

گزارش تصویری از راهپیمایی 22 بهمن مردم شریف وانقلابی شهر گرمدره