افتخار البرز بر روی تخت بیمارستان

🔴افتخار البرز بر روی تخت بیمارستان

🔻حاج ابراهیم رضاپور از یادگاران ارزشمند هشت سال دفاع مقدس به دلیل عارضه های به جامانده از جنگ تحمیلی در استانه سال نو پس از زیارت سلطان خراسان در مشهد مقدس به بیمارستان منتقل گردیده است.

🔻با توجه به وخامت حال افتخار البرز برای شفای عاجلش دعا فرمایید.